Regulamin sprzedaży produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną- By Kosma

k1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów, w tym również produktów cyfrowych.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

  2. Definicje

  Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

  1. Sprzedawca – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kosma Media Karolina Serafin z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Pasymska 7e/21 kod pocztowy: 01-993 posługująca się nr NIP 6521688686
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
  5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://bykosma.pl/
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bykosma.pl/sklep/
  7. Produkt Cyfrowy– materiały w postaci cyfrowej prezentowane w ramach Sklepu,przeznaczone do sprzedaży np. Kursy on line, e-booki, tutoriale, workbooki.
  8. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  9. Usługa Cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi  na:
   a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
   c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
  11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta – www.bykosma.pl/moje-konto  
  13. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  15. Operator płatności – System płatności TPAY – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. plac Andersa 3/17 piętro, 61-894 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437.
  16. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową.
  17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

   

  3. Kontakt ze Sklepem

  Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: me.by.kosma.gmail.com
  2. pisemnie na adres: ul. Pasymska 7E/21 01-993 Warszawa
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48696403342 w godz. 10-14 w dni robocze.

   

  4. Zagadnienia techniczne

  1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
   2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
   3. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online, konsultacji) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
    4. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
    5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
    6. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
    7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

   5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
  2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści. Umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji, utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie, wysyłka newslettera.
  3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
  4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

   6. Treści cyfrowe

  1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu.  Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
  2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
  3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

   7. Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
  3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.
  5. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien  zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza na zakup Produktu Cyfrowego od razu po zapłacie  to zaznacza  checbox z informacją : „Proszę o dostawę Treści Cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku Treści Cyfrowe zostaną dostarczone do klienta po upływie 14 dni od zaksięgowania  płatności na koncie sklepu.

   8. Zasady składania Zamówienia

  1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” który, kieruje do podsumowania produktów i Formularza zamówienia.
   2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres email, na który ma nastąpić wysyłka informacji o dostępie do Produktu,
   3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”
   5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
  4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  5. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia i adres email, na który ma nastąpić wysyłka informacji o dostępie do Produktu oraz zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”, sprawdź, jak ten przycisk nazywa się w Twoim formularzu i poprawę te nazwę tutaj
  6. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  7. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, sprawdź, jak ten przycisk nazywa się w Twoim formularzu i poprawę te nazwę tutaj
  9. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
  10. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
  11. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
  12. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

  Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

   9. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

  1.Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
  2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  3. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
  4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na Stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży.
  5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu
  6. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailów,
  7. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy.
  8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  9. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, karta debetowa, karta kredytowa, przelewy elektroniczne, płatności mobilne, w tym blik,
  10. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczących poszczególnych produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
  11. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

   10. Reklamacje

   1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina@bykosma.pl
   1. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
   2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu oraz zdjęcie uszkodzonego produktu.
   3. Kupujący obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
   4. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
    1. Usunięcia wady,
    2. Wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
    3. Obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
    4. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
    5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
    6. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

   Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

   11. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy.
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
   1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy;
   2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W tym wypadku Konsument, aby dokonać zamówienia powinien zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza to checbox z informacją : „Proszę o dostawę treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym
    wypadku treści cyfrowe zostaną dostarczone do klienta po upływie 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie sklepu. 
  4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
  5. Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
   Imię i nazwisko:
   Adres:
   Nr rachunku bankowego
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
  8. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.

   12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
   2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   5.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

   13. Prawa autorskie

  1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
  2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
  3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
  4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

   14. Dane osobowe i pliki Cookies

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://bykosma.pl/polityka-prywatnosci

   15. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 15.03.2022 r.

   

  Formularz odstąpienia od umowy

  Adresat:
  Kosma Media Karolina Serafin, Warszawa, ul. Pasymska 7e/21 kod pocztowy: 01-993

  email karolina@bykosma.pl

   

  Konsument:

  Ja, /imię i nazwisko/

  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………(*)
  • umowy dostawy następujących rzeczy: ……………….. (*)
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy……………………. (*)
  • umowy o świadczenie następującej usługi…………………………. (*)

   

  Data zawarcia umowy/odbioru(*):………………………………………

   Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………

   Adres :……………………………………………………………………………..

   

  Data …………………………                                               ……………………………………………………….

                                                                                    Podpis konsumenta:
                                                                     (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  (*)niepotrzebne skreślić